FAQ

Vragen & Antwoorden

🚚

Gratis afhalen en bezorgen

📋

Voorwaarden van de garantie

💳

Veilige betalingsmethoden

📞

Contactpagina klantenservice

📄

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Het begrip "meubilair".

Art.1 Onder "meubelen" verstaan wij alle producten die tot het normale assortiment van een meubelzaak behoren.

Werkingssfeer van de verplichtingen

Art.2 De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen, reclame-uitingen en andere documenten die door de verkoper worden verspreid, gereproduceerd of waarnaar wordt verwezen, voor zover zij de rechten van de koper uit hoofde van de wet en deze overeenkomst niet beperken. De verkoper is echter niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen in constructie, afmetingen of kleur door de fabrikant.

Verkoper: Nova Bedden & Banken SPRL
                     Chau. de Mons 673,
                    1070 Anderlecht, BELGIË
                    BTW: BE 0689.671.681
                    Tel: +32 467 85 18 70

Verkoop buiten de onderneming: bedenktijd

Art.3 Verkoop buiten de onderneming omvat verkoop op beurzen of tentoonstellingen, verkoop tijdens een door de verkoper georganiseerde reis, verkoop per post, telefoon of enige andere vorm van verkoop op afstand en verkoop bij de koper thuis.

Art.4 De consument heeft het recht om binnen 7 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van ondertekening van dit contract kosteloos van zijn aankoop af te zien, mits hij de verkoper hiervan per aangetekende brief in kennis stelt. Elk beding waarbij de consument afstand doet van dit recht is nietig. Wat de inachtneming van de termijn betreft, volstaat het dat de kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn wordt verzonden. Deze bedenktijd geldt niet voor indien de koper vooraf uitdrukkelijk om een bezoek van de verkoper heeft verzocht om over de aankoop te onderhandelen. Er is geen bedenktijd als de verkoop plaatsvindt in de winkel van de verkoper.

Awards

Art.5 Bovengenoemde prijs is vast en all-in, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten worden vermeld. Indien op verzoek van de koper het tijdstip van levering en/of de plaats en/of omstandigheden van levering moeten worden gewijzigd, of indien de koper onjuiste gegevens heeft verstrekt, is de verkoper gerechtigd extra kosten in rekening te brengen. Indien de BTW vóór de leveringsdatum wijzigt, wordt de totale prijs dienovereenkomstig aangepast.

Leveringsdatum of -termijn

Art.6 De leveringsdatum of -termijn moet worden vermeld en is strikt van toepassing. Indien geen specifieke leveringsdatum of -periode is overeengekomen, bedraagt de definitieve leveringsperiode drie maanden vanaf de ondertekening van dit contract. Indien de verkoper het meubilair niet levert op de leveringsdatum of indien de koper weigert het meubilair op deze datum in ontvangst te nemen, kan de benadeelde partij de uitvoering van de overeenkomst eisen bij aangetekend schrijven binnen 3 weken. Indien de andere partij in gebreke blijft, heeft de benadeelde partij het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen. In dat geval heeft hij recht op teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde meubelen; hij heeft ook recht op vergoeding van de geleden schade. Indien de overeenkomst door de verkoper wordt opgezegd, heeft deze laatste het recht de meubelen aan derden te verkopen. Indien de leveringstermijn op eenzijdig verzoek van de koper met meer dan een maand wordt uitgesteld, kan de verkoper een aanvullende waarborgsom eisen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Eventuele opslagkosten worden doorberekend in de eindfactuur tegen een tarief van 0,5% per maand.

Art.7 Artikel 6 is evenwel niet van toepassing wanneer de leveringstermijn niet kan worden nagekomen ten gevolge van normaal onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de verkoper en de verkoper de koper hiervan in kennis stelt binnen 14 dagen nadat hij kennis heeft gekregen van het bestaan van deze omstandigheden en uiterlijk op de geplande leveringsdatum. In dat geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van gelijkwaardige vervangende meubelen of een gelijkwaardige vervangende aankoop.

Art.8 Indien de tijdelijke beschikbaarheid van het vervangende meubilair meer dan 3 maanden bedraagt, of in geval van definitieve onmogelijkheid van levering wegens overmacht, wordt de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art.9 De koper kan zich echter tegen de toepassing van de artikelen 5, 6 en 7 verzetten, met name indien hij erop heeft gewezen dat een te late levering niet meer past in de bijzondere context waarvoor de aankoop was bestemd of ernstige financiële of morele schade zal veroorzaken.

Art.10 De koper kan niet worden verplicht een deellevering van meubelen die een geheel vormen te aanvaarden, tenzij hij zelf om een deellevering heeft verzocht.

Plaats en wijze van levering

Art.11 De levering geschiedt op het overeengekomen adres. Indien geen plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de levering aan het adres van de koper. Voor elke 50 km rijden kan een leveringstoeslag worden berekend. Indien de klant niet thuis is op de overeengekomen leveringsdatum (en een andere levering nodig is), wordt een bedrag van 75 euro in rekening gebracht voor extra reiskosten. Indien nodig kan een ladderlift worden voorzien. De kosten van deze operatie kunnen per regio verschillen. Nova Bedding® verplaatst geen meubels.

Kwaliteit en gebreken

A. Definitie

Art.12 De verkoper garandeert dat het meubilair in overeenstemming is met het contract. Hij verklaart dat de meubelen in overeenstemming zijn met de bepalingen van het contract, met de normale eisen van gebruiksgemak, betrouwbaarheid en duurzaamheid, met de geldende veiligheidsnormen en met de door de verkoper verspreide, aangenomen of vermelde advertenties en andere documenten. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst doel dat hij bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper heeft meegedeeld en dat de verkoper schriftelijk heeft aanvaard. Elke afwijking van deze informatie wordt hierna "gebrek" genoemd. Verkleuring van hout, textiel, vezelmaterialen en leder, alsmede de "natuurlijke vervorming" van hout worden niet als gebreken beschouwd. Voor zover een dergelijke verkleuring of vervorming uit technisch oogpunt niet kan worden vermeden, in de meubelindustrie algemeen aanvaard is of eigen is aan de gebruikte materialen.

Remedies

Art.13 In geval van een defect heeft de koper de keuze tussen gratis reparatie of vervanging. De verkoper kan deze reparatie of vervanging weigeren indien deze onevenredig is, rekening houdend met :

  • de waarde van het meubilair;
  • de ernst van het defect;
  • of alternatieve compensatie mogelijk is zonder ernstig nadeel voor de koper. De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding wanneer herstel of vervanging niet mogelijk is of wanneer de verkoper niet binnen een redelijke termijn presteert. In geval van beëindiging moet de koper de verkoper op billijke wijze vergoeden voor het reeds verkregen gebruik. Als het gebrek relatief gering is, mag de koper geen ontbinding vragen. De koper heeft overeenkomstig de wet ook recht op vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade. Deze rechtsmiddelen vervallen indien het beweerde gebrek te wijten is aan een verkeerde behandeling en/of onvoldoende onderhoud van het geleverde meubel, of indien het meubel niet overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. De koper heeft geen verhaal voor gebreken die hij bij het sluiten van de overeenkomst kende of redelijkerwijs behoorde te kennen, of indien het gebrek te wijten is aan het door de koper geleverde materiaal.

C. Deadlines

Art.14 De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bij de levering van de meubelen bestaat. Indien het gebrek zich binnen 6 maanden na de levering openbaart, wordt aangenomen dat het gebrek reeds bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het meubel of met de aard van het gebrek. Indien het gebrek zichtbaar wordt vanaf 7 e maanden tot en met de 2e De koper moet bewijzen dat het gebrek bestond op het tijdstip van levering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen twee maanden na de dag waarop de koper het gebrek heeft ontdekt. Gebreken die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestonden, worden geacht niet te bestaan indien de koper het gebrek kende of redelijkerwijs had moeten kennen of indien het gebrek het gevolg is van materiaal dat door de koper aan de verkoper is geleverd. Na deze termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de verkoper niet reageert op de klacht van de koper, is artikel 19 van toepassing.

D. Meubelgarantie

Art.15 In geval van een defect wordt de volgende garantie gegeven:

  1. Gedurende de eerste twee jaar na levering heeft de koper het recht de meubelen door de verkoper te laten repareren of door identieke meubelen te laten vervangen.
  2. In het derde jaar na levering geldt dezelfde garantieregeling, maar betaalt de koper 50% een vergoeding. Deze bijzondere garantiebepalingen laten de artikelen 11 en 12 en de toepasselijke wettelijke bepalingen onverlet.

Overdracht van eigendom

Art.16 De eigendomsoverdracht vindt plaats bij de levering. Zolang het meubilair niet is geleverd, is het risico van verlies of beschadiging voor rekening van de verkoper. De verkoper kan echter bepalen dat de eigendomsoverdracht pas kan plaatsvinden na volledige betaling van de koopsom.

Betaling

Art.17 De betaling van het meubilair geschiedt contant bij levering, tenzij op de bestelbon uitdrukkelijk anders is vermeld. In geval van niet-betaling van het gehele of gedeeltelijke bedrag op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente verschuldigd over het onbetaalde verschuldigde bedrag tegen een tarief van 1 % per maand, met als minimum de wettelijke rente. Bovendien zal bij niet-betaling binnen 14 dagen na een ingebrekestelling per aangetekende brief, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de koopprijs, met een minimum van 25 euro, alles onverminderd de voornoemde interesten.

Financiering

Art.18 Indien de koper krediet moet gebruiken, wordt dit op het bestelformulier vermeld. Indien de koper geen krediet heeft verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden: hij stelt de verkoper binnen zeven dagen na ondertekening van de bestelbon per aangetekende brief in kennis van de weigering van het krediet. Een schriftelijk bewijs van deze weigering moet binnen een maand na ondertekening van de bestelbon aan de verkoper worden toegezonden. De aanbetaling wordt dan onmiddellijk terugbetaald aan de koper. Bij gebreke van bewijs binnen bovengenoemde termijn heeft de verkoper recht op schadevergoeding.

Schade

Art.19 Indien de koper zich uit deze overeenkomst terugtrekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden.

Garantie van vooruitbetaling

Art.20 In geval van faillissement van de verkoper vóór de levering van de bestelling zal de koper het voorschot geheel of gedeeltelijk kunnen recupereren met een maximum van 15 % van de koopprijs.
Dit contract is opgesteld door de Nationale Vereniging van Meubelvertegenwoordigers (NAVEM). NAVEM. Bij een geschil kan een beroep worden gedaan op de dienst Consumentenbemiddeling van de FOD Economie ( info@boxspringstore.be ), die als onafhankelijk bemiddelaar zal optreden.
Overeenkomstig de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht heeft alleen de auteur het recht om dit contract te reproduceren of om toestemming te geven voor de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan in welke vorm dan ook.

Heb je nog een vraag?

klantenservice
Pagina Klantenservice
📞
Bel ons op